Проекти на Община Летница в периода 2007 - 2015 година

 

Наименование на проекта Източник на финансиране

Стойност на проекта /в лева/

1 „Рехабилитация на улици в гр. Летница“

ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

МРРБ

479 840,56 лв.
2 „РЕМОНТ ПОКРИВ И ДОГРАМА НА ОДЗ ИРИНА БАЧО КИРОВА гр. ЛЕТНИЦА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ'2007 179 974,09 лв.
3

Програма „САПАРД“

„Ремонт на пътища от общинската пътна мрежа ІV-35326 Чавдарци - Крушуна - ІІІ-3011 участъци от км 7+000 до км 7+815 и от км 8+815 до км 12+130 и ІV-35328 Крушуна - Кърпачево - Горско Сливово участъци от км 0+000 до км 5+500 и от км 7+000 до км 11+300

Програма „САПАРД“ 2 131 301,00 лв.
4 „Ремонт на уличната мрежа в гр. Летница, община Летница - ул. Сергей Румянцев от км 0+000 до км 0+440.40 Програма „САПАРД“ 118 659,96 лв.
5 Реконструкция и модернизация на образователна инфраструктура в подкрепа на устойчивото местно развитие на община Летница

ОПРР

Ос 4, Операция 4.1.

441 649.75 лв.
6 „Водопровод и канализация на ул. Бузлуджа“ гр. Летница ПУДООС, МОСВ

157 576.48 лв.-канализация

63 123.94 лв.-водопровод

7 „Ремонт на дом за деца, лишени от родителски грижи“ село Крушуна СИФ, МТСП

358 735,68 лв.

СМР - 261 809 лв.

+ 72 000-собств.пр.

8 „Ремонт на клуб на пенсионера и инвалида-гр. Летница“ Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“2009 120 542.00 лв.
9 „КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ.“СТРЕЛЧА“ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ.“СЛИВНИЦА“ Общински бюджет

31 544 лв.

19 194 лв.

10 „Реконструкция на улична мрежа - ул. „Филип Тотю” от км 0+000 до км 0+598.00.; ул. „Филип Тотю - Цар Освободител” от км 0+000 до км 0+196.20; ул. „Сергей Румянцев” от км 0+000 до км 0+330.00; ул. „Цар Освободител” от км 0+000 до км 0+665.60 в град Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

1 151 541.14лв.
11 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА- ул.“Цар Освободител – Филип Тотю” от км 0+000 до км 0+253.80; ул.“Ал. Стамболийски” от км 0+000 до км 1+037.80; бул.”България” от км 0+000 до км 627+30 в гр. Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

1 214 142.73 лв.
12 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА-ГР.ЛЕТНИЦА ул. Бачо Киро от км. 0+00 до км. 0+918,00“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

573 214.51 лв.
13 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА-ГР.ЛЕТНИЦА ул. ВИТОША ОТ КМ 0+00 ДО КМ 1+290“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

712 159.98 лв.
14 „Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове нас.Горско Сливово, община Летница-първи етап и реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с.Крушуна, община Летница-първи етап“

Програма за развитие на селските райони

мярка 321

3 133 276.10 лв.
15 „Реконструкция на улична мрежа - гр. Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 322

1 012 380.74 лв.
16 Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр. Летница - ул. „Тодор Каблешков“ и ул. Йордан Йовков“ Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ 95 680,38 лв.
17 „С грижа за възрастните хора в община Летница“ Ремонт на Домашен социален патронаж гр. Летница Фонд “Социално подпомагане“ 35 826.40 лв.
18 „Да осигурим храна-храна за хората в нужда“- обществена трапезария МТСП

От 01.11.2008 г.

в процес на изпълнение

19 Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - Дейности „Социален асистент“ и „Домашен помощник“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

BG051PO001/5/2-01

74 922,91 лв.
20 „Шанс и подкрепа за независим живот“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

BG051PO001-5.2.03 „За по- добро бъдеще на децата”

133 930,16 лв.
21

„Достоен и пълноценен живот”

дневен център за пълнолетни лица

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 140 705.38 лв.
22 „Звено за услуги в дома“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 117 460.00 лв.
23 Промяна предназначението на социален „Дом за деца“ в Специализирана институция за предоставяне на социални услуги „Дом за стари хора“
Общински бюджет
Общински бюджет 60 000 лв.
24 „ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА - С ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ“

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Конкурсна процедура 33.7 - 2010

29 880.00 лв.
25 'Весела градина'

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Конкурсна процедура 33.13-2014

период на изпълнение октомври 2014 - май 2015

12 539,19
26

За чиста околна среда

„Обичам природата и аз участвам“

Кметство село Крушуна

МОСВ, ПУДООС 10 000,00 лв.
27

За чиста околна среда

„Обичам природата и аз участвам“

Кметство село Крушуна

Грижа за природата днес - по-добро бъдеще за хората утре

МОСВ, ПУДООС

10 000,00 лв.
28 „Да бъдем близо до природата – възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Горско Сливово“ МОСВ, ПУДООС 10 000,00 лв.
29

„Прозорец към света“

Община Летница е партньор по проекта на Сдружение „Деветашко плато“

Norway Grants - Норвежка програма за сътрудничество

30 000,00 евро

За селата от община Летница

30 „Девет стъпки за общо бъдеще“ Община Летница е партньор по проекта на Сдружение „Деветашко плато“ Балканския тръст за демокрация 3 000,00 лв.
31 „Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 313

320 830.00 лв.
32 „Община Летница - очарованието и вдъхновението на природата: разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на съоръжения и места за отдих в общината“

Програма за развитие на селските райони

мярка 313

208 428,79 лв.
33 "Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и отдих в община Летница, кметство Крушуна - басейн" Общински бюджет 306 000,00 лв.
34

„Устойчиво развитие на туризма, чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги”

Община Летница е партньор по изпълнението на проекта на община Ловеч, община Троян и община Априлци

ОПРР

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и

маркетинг на дестинациите”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

487 146.00 лв.
35

„Живи общности-жизнени села“

Община Летница е партньор по проекта на Сдружение „Деветашко плато“

Фондация „Америка за България“

18 000.00 лв.

За инвестиции в село Горско Сливово, село Крушуна и село Кърпачево

36 „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на община Летница“

Програма за развитие на селските райони

мярка 226

98 335,49 лв.
37 Ефективна координация и партньорство за планиране, устойчиво развитие и добро управление на община Летница ОП „Административен капацитет“ 23 483.00 лв.
38 Община Летница-компетентна и ефективна администрация ОП „Административен капацитет“ 65 009,62 лв.
39 Повишаване квалификацията на служителите в Община Летница чрез обучения

ОП 'Административен капацитет'

период на изпълнение 07.08.2014-07.08.2015 г.

56 098,06 лв.