Заповед № 46/01.03.2023 г. на кмета на община Летница, за одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план, план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, за УПИ III – "за детска градина" и контактни УПИ I и УПИ IV .

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22723030720120.pdf 68.95 KB