ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 -31.12.2022 Г.