ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) - ГР. ЛОВЕЧ

Община Ловеч обявява конкурс за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в областен информационен център (ОИЦ) град Ловеч в изпълнение на проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ловеч през периода 2022-2023", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейстия съюч чрез Европейски социален фонд.

Линк към обявата: https://www.lovech.bg/bg/svobodni-rabotni-mesta/obshtina-lovech-obyavya…

Място на работа: Областен информационен център - Ловеч, ул. „Търговска“ № 29

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно - квалификационна степен: висше образование, степен „бакалавър”;
 • Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ, Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми и опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, в работа с информационни масиви;
 • Компютърни умения - MS Office - PowerPoint, Word, Excel, Internet, други софтуерни продукти (доказва се с диплома/удостоверение/сертификат);
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз/английски език, френски език и/или немски език (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от работните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Общи задължения и отговорности:

 • Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от представител на отдел „Информация и комуникация“, дирекция Централно координационно звено (ЦКЗ) в Администрацията на Министерски съвет (АМС), след съгласуване с управителя на ОИЦ;
 • Участва в експертния състав към Регионалните съвети за развитие (Звено за публични консултации) във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021 г. - 2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции.
 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за Споразумението за партньорство и програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2007-2020(ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление 2021-2027(ЕФСУ), предоставяна по телефон, електронна поща, на място в ОИЦ;
 • Разпространява информация и документи по открити процедури за кандидатстване;
 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите;
 • Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ОИЦ, Европейската комисия, други европейски институции, УО, произведени по проекти, финансирани от ЕФСУ;
 • Сътрудничи на управляващите органи и междинните звена на оперативните програми по повод на предоставяната от ОИЦ информация.

Специфични задължения:

 • Поддържа активно сътрудничество с национални, регионални и местни медии и експертите „връзки с обществеността” на общините и областните администрации;
 • Изготвя и разпространява информационни материали, покани, прессъобщения за предстоящи събития и публични прояви на ОИЦ, ЦКЗ и УО на територията на областта, след съгласуване с управителя на ОИЦ.
 • Сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата.
 • Посреща посетителите в ОИЦ и при нужда им съдейства за ползване на място на специфична литература и информационни ресурси.
 • Поддържа всички комуникационни канали на ОИЦ - осигурява публикуването на актуална информация в сайтовете и социалните медии, използвани в работата на ОИЦ.
 • Подкрепя организирането на инициативи за информация и публичност на ЦКЗ, управляващите органи на програмите.
 • Активно участва в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно.

Провеждане на конкурса:

 • Конкурсът ще се проведе на три етапа - по документи, писмен тест и интервю.
 • Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник, упълномощен чрез нотариално заверено пълномощно.
 • Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 • Всеки от допуснатите кандидати ще бъде уведомен/а на посочена от него/нея електронна поща/телефон и на място, за датата, часа на започване и мястото за провеждане на следващите етапи на конкурса.

Необходими документи:

 1. Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.fi…;
 2. Документи, доказващи образователна степен - копие от диплома и приложенията към нея;
 3. Документи, доказващи квалификация и умения - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/, сертификати /удостоверения/, референции и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 4. Документи, доказващи минимален експертен опит - копия от трудова/служебна/осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект/и/ и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията.

Брутна заплата, вкл. дължимите от работодателя осигурителни вноски: 1 500,00 лв.

Вид на договора: трудов /8 часа работен ден/ със срок на изпитване - 3 месеца.

Място за подаване на документите: Община Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29, Барокова къща, Областен информационен център - Ловеч, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис: Конкурс за експерт „Комуникация, информация и логистика”, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и по възможност електронен адрес.

Подробна длъжностна характеристика е на разположение на заинтересованите лица в: ОИЦ-Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29 - Барокова къща.

Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 24.02.2023 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Ловеч, на интернет страницата на Община Ловеч, както и на Единния портал: www.eufunds.bg  

 

 

Свързани документи