СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА НА ПАСИЩА, МЕРИ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПО ЧЛ. 37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ