ДГ "ИРИНА БАЧО КИРОВА" ГРАД ЛЕТНИЦА ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ "УЧИТЕЛ" В ИЗНЕСЕНА ГРУПА СЕЛО ГОРСКО СЛИВОВО

ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница обявява свободно работно място за длъжността „Учител в детска градина“ в изнесена група с. Горско Сливово

1.    Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предучилищно образование.

1.2. Цел на длъжността: Обучение и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст и подготовката им за училище - формиране на знания, умение, навици, отношения и ценности; опазване живота и здравето им. Планиране, подготовка, организиране и анализиране на образователния процес. Работа с родители.

1.3. Образователна степен: висше „Магистър“; „Бакалавър”; "Професионален бакалавър".

1.4. Специалност: Предучилищна педагогика; Предучилищна педагогика с чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

1.5. Професионален опит: с предимство по специалността.

1.6. Допълнителни изисквания: предимство - компютърни умения – Word, Excel, РР презентации; владеене на английски език; ПКС; работа по проекти, организаторски умения, отговорност, екипност.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователна степен; професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация.

2.3. Професионална автобиография.

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо.

3.    Място за подаване на документите: Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница на адрес: ул. „Сергей Румянцев“ № 1 в делничен ден от 8:30 часа до 13:30 часа.

Лице за контакт: Елка Дацова - Директор на ДГ „Ирина Бачо Кирова“, телефон: 0887992361.

4.    Срок за подаване на документите: от 31. 08. 2022 г. до 09. 09. 2022 г. до 12:00 часа.

5.    Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати и решаване на практически казуси ще се проведе на 12. 09. 2022 г. от 10:00 часа.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 68, ал.1 от КТ на осем часов работен ден, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.