ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗНА - ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ