Заявление и декларация за съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане - оригинал