1988 издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот