1991 З А Я В Л Е Н И Е За издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба по чл.202 от ЗУТ