СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА