СЪОБЩЕНИЕ за откриване публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, намиращи се на 3-те етаж на сградата на община Летница.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Летница, на основание Заповед № 97/22.03.2021 г. на Кмета на Община Летница, обявява откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост, представляващи:
- Стая с № 301, полезна площ – 54 кв.м.;
- Стая с № 302, полезна площ – 36 кв.м.;
- Стая с № 303, полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 303ª,полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с №304, полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 305, полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 306, полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 307 полезна площ – 18 кв.м.;
- Стая с № 308, полезна площ – 18 кв.м.
находящи се на ІII-ти етаж, с идентификатор 43476.315.651.1.8, от 6 етажна административна сграда с идентификатор 43476.315.651.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 43476.315.651, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Летница, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, акт за публична общинска собственост №2164/2013 г., при начална тръжна цена 3.20 лв. без ДДС, на месец, за кв.м полезна площ, за офиси, за срок от 4 /четири/ години.
Свързани документи
Прикачен файл Size
Document (33).pdf 71.48 KB