„Разработване на специализирани компютърни системи (софтуер за аудиовизуална база и система за управление на аудиовизуалната база) и осъществяване на маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии по проект №11/313/00024, и разработване на специализиран софтуерен продукт за виртуален маршрут на екопътека „Крушунски водопади” по проект №11/313/00010” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Номер в профила на купувача
28
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване

Към Договор за обществена поръчка №5/13.07.2012 г. за обособена позиция №5: Софтуерен продукт за виртуален маршрут на екопътека „Крушунски водопади” по проект №11/313/00010 с  ОБЕДИНЕНИЕ «СТРАТЕГМА-ИВОФОРМ»