„Изработване на задание за Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Летница, попадащи в района на СЗДП ТП - ДГС Ловеч”

Номер в профила на купувача
8
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти