Доставка и монтаж на соларни лампи и парково оборудване за екопътека „Крушунски водопади”” по Проект №11/313/00010 по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Номер в профила на купувача
27
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване

Към Договор за обществена поръчка №7/02.06.2014 г. с  «ЕВРОГЕЙМС» ДЗЗД