„Закупуване на техника, машини, съоръжения и оборудване по проект №11/313/00024 и по проект №11/313/00010” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Номер в профила на купувача
26
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване

Към Договор за обществена поръчка №8/03.08.2012 г. за обособена позиция №1: Закупуване на специализирана техника с  «РИСК ЕЛЕКТРОНИК» ООД

 

 Към Договор за обществена поръчка №10/06.08.2012 г. за обособена позиция №3: Закупуване на аудиовизуално оборудване и друго оборудване по проект №11/313/00024 и проект №11/313/00010 с  ЕТ «2002-КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ»

 

 

 Към Договор за обществена поръчка №11/06.08.2012 г. за обособена позиция №6: Доставка и монтаж на санитарно-хигиенно оборудване и оборудване за охрана за екопътека „Крушунски водопади” по проект №11/313/00010 с  ЕТ «2002-КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ»

 

 

 Към Договор за обществена поръчка №12/06.08.2012 г. за обособена позиция №7: Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и охрана на посетителски център в с.Крушуна по проект №11/313/00010 с  ЕТ «2002-КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ»