Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2014 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции

Номер в профила на купувача
21
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти

Към Договор за обществена поръчка №1/16.01.2014 г. с «ЕВЕЛИН КОМЕРС» ООД