„Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2014 година”

Номер в профила на купувача
20
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти

Към Договор за обществена поръчка №5/12.12.2013 г. с «ПЕТРОЛ» АД