Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби, фитинги, фасонни части и арматури, материали за обратна засипка и др. материали по две обособени позиции” за обект: „Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр.Летница – ул. „Тодор Каблешков” и ул. „Йордан Йовков” чрез открита процедура по предвидените в закона опростени правила, открита с Решение №2/20.03.2014 година на Кмета на Община Летница и последваща промяна на срока за получаване на оферти съгласно Решение за промяна №5/07.05.2014 г. на Кмета на Община Летница

Номер в профила на купувача
17
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти

Към Договор за обществена поръчка №9/15.07.2014 г.  за обществена поръчка за обособена позиция: Материали за обратна засипка (пясък, баластра и несортиран трошен камък) с ЕТ «ЕВРОКВАРЦ-ИВАНКА ВАТОВА»

 

Към Договор за обществена поръчка №8/15.07.2014 г.  за обществена поръчка за  обособена позиция: Тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод с «РОЖЕН ПЛАСТ» ЕООД –