Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2015 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции.

Номер в профила на купувача
1
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти

Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2015 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя, включваща следните хранителни продукти и изделия по групи, както следва: І-месо и месни продукти; ІІ-плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ-мляко и млечни продукти; ІV-различни хранителни продукти и подправки; V-хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия. Продуктите и изделията ще бъдат доставяни след писмена заявка на съответното звено на Възложителя само в работно време. Хлябът ще се доставя ежедневно, останалите продукти и изделия съгласно потребностите на съответните обекти на Община Летница по съгласуван между страните график.