„Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр.Летница”

Номер в профила на купувача
34
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Строителство
Дата на публикуване

Към договор №11/29.09.2014 г. със 'СЪБЕВ 2002' ЕООД