Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект №11/322/00747 „Реконструкция на улична мрежа-гр.Летница” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Номер в профила на купувача
12
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Строителство
Дата на публикуване

Към Договор за обществена поръчка №5 от 14.11.2013 г. с 'ПЪТПРИБОР' ООД