„Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница”

Номер в профила на купувача
83
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
прекратена
Обект на процедурата
Строителство
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Основание за удължаване на срока за подаване на документи

чл. 188, ал. 2 ЗОП