„Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница за обекти, присъединени на ниско напрежение”

Номер в профила на купувача
89
Вид
публично състезание
Статус
възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти