Заповед № 167/01.06.2020 г.


З А П О В Е Д

 № 167 /01.06.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Считано от 01.06.2020 г. на територията на Община Летница се разрешават, както следва:

 

  1. Посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоражения на закрито, увеселителни и игрални зали, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  2. Всички извънкласни занимания , в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  4. Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, и други), при заетост на местата до 30% от общия капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

  1. Забраняват се посещенията на външни лица /свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

 

     Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

SKM_C224e20060209520_0001.jpg SKM_C224e20060209520_0002.jpg