ЗАПОВЕД №161 ОТ 21.05.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №152 ОТ 14.05.2020Г.

З А П О В Е Д

 № 161 /21.05.2020 г.

     за изменение и допълнение на Заповед №152/14.05.2020 г. на Кмета на Община Летница.

    На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и т.5 от Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

Н А Р Е Ж Д А М:

   Изменям и допълвам, считано от 22.05.2020 г., т. I, т.5 от Заповед №152/14.05.2020 г.на Кмета на Община Летница, както следва:

   1. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

   Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес зали и центрове, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти. 

    Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

   Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективни спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст. 

      Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни.