Заповед

З А П О В Е Д

 № 131 /27.04.2020 г.

за изменение на Заповед №79/23.03.2020 г. на Кмета на Община Летница.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на обявеното извънредно положение,

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Изменям, считано от 28.04.2020 г., т. I, 1от Заповед №79/23.03.2020 г. на Кмета на Община Летница, както следва:

I.1. Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

а) носенето на предпазни маски;

б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в) влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;

г) използване на обозначени маршрути за разходка;

д) забрана за употреба на алкохол;

е) избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

ж) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Създава се т.1а, както следва:

1а. Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:

а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 09:30 до 18:30 ч. всеки ден.

б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 09:30 и след 18:30 всеки ден.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

 

Кмет на Община Летница

94834217_1562773643878590_6898251612393832448_o.jpg

 

File manager
/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-04/94834217_1562773643878590_6898251612393832448_o.jpg