ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Имам удоволствието да Ви поканя на 20.01.2012г. от 16,00 часа в Младежки център - Летница, да участвате в обществено обсъждане за участие на Община Летница в проект по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2.”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”по оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., съвместно с общините Ловеч, Троян, и Априлци.

Обсъждането ще протече при следния дневен ред: - Оперативна програма \'Регионално развитие\', Операция 3.2.”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” - цел на настоящата схема, проект, правила, партньорство, териториален обхват, допустими дейности за финансиране, допустими разходи и други дейности по проекта; - Мнения по обсъжданите въпроси и формулиране на идеи за проекта.

От Вас очакваме идеи за включване на дейности, които да повишат регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност.

Искрено се надяваме, че с Вашето присъствие ще покажете съпричастност и заинтересованост към намерението и усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот и откриване на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

За по-ползотворно протичане на обсъждането заинтересованите лица могат да се запознаят с изисквания на схемата на проекта в сайта-bgregio.eu

С уважение,

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

File manager
/sites/default/files/upload/archive/docs/2013-11/pismo_pokana_S_RR_2012.doc