П Р О Т О К О Л

От проведено обществено обсъждане със заинтересованите страни в Община Летница за целите на подготовката на проект и изготвяне наКонцепция за развитие на регионален туристически продукт

по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма

Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и

маркетинг на дестинациите”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния

туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

File manager
/sites/default/files/upload/archive/docs/2013-11/protokol_obs_2012_Letnitsa.doc