Проекти на Община Летница в процес на реализация

 

Име на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение

Стойност на
проекта в лв.

1.

Механизъм лична помощ

Финансирането и реализирането на Механизма се осъществяват чрез сключено Споразумение между Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община Летница на основание чл.2, ал.11 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ. 05.08.2019г.- безсрочно

Преведени средства за:

2020г. - 207 760,44 лв.

2021г. - 282 814,90 лв.

2022г. - 483 402,60 лв.

2023г. - 682 222,00 лв.

2. Социална услуга "Асистентска подкрепа" Държавен бюджет В процес на изпълнение

Преведени средства за:

2021 г. - 51 805,00 лв.

2022 г. - 80 115,00 лв.

2023 г. - 78 721,00 лв.

3. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0061-23-11009/04.10.2023г.

В процес на изпълнение

23 513,00 лв.

4. Национална програма "Помощ за пенсиониране"

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0267-22-11006/25.08.2022г.

- Договор №406-0286-22-11006/28.09.2022г.

- Договор №406-0056-23-11006/28.09.2023г.

В процес на изпълнение

 

 

 

20 996,00 лв.

16 516,00 лв.

19 103,00 лв.

5. Топъл обяд в Община Летница Програма "Храни и основно материално подпомагане",
BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд
В процес на изпълнение 133 881,60 лв.
6. Проект BG05SFPR002-2.002-0007 "Укрепване на общинския капацитет в община Летница"

Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., съфинансирано от Европейския съюз

- Административен договор №BG05SFPR002-2.002-0007-С01 от 20. 12. 2022 г.

В процес на изпълнение от 01. 02. 2023 г. до 01. 02. 2025 г. 36 410,00 лв.
7. Проект BG05SFPR002-2.001-0129 "Грижа в дома в община Летница"

Министерство на труда и социалната политика

Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., по процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансирана от Европейския съюз

Договор BG05SFPR002-2.001-0129-С01 от 20. 01. 2023 г.

В процес на изпълнение от 01. 02. 2023 г. до 01. 06. 2024 г. 159 346,01 лв.
8. Подобряване функционалността на Център за настаняване от семеен тип Споразумение №РД-02-30-210/18. 03. 2024 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството 18. 03. 2024 г. - до края на 2026 г. 163 200,00 лв.
9. Рехабилитация на улици в община Летница Споразумение №РД-02-30-223/18. 03. 2024 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството 18. 03. 2024 г. - до края на 2026 г. 3 205 300,00 лв.
10. Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на канализация в град Летница - етапно строителство Споразумение №РД-02-30-217/18. 03. 2024 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството 18. 03. 2024 г. - до края на 2026 г. 2 213 000,00 лв.
11. Стадион с обслужваща част - етапно строителство Споразумение №РД-02-30-214/18. 03. 2024 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството 18. 03. 2024 г. - до края на 2026 г. 1 160 500,00 лв.