Проекти на Община Летница в периода 2016 - 2024 година

 

Наименование на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение Стойност на проекта /в лева/
1.

Обществена трапезария за 100 лица.

МТСП - Фонд "Социална закрила" 01.10.2016-30.04.2016 г. 33 810,00лв.
2.

МИГ, Помощ за подготвителни дейности

СНЦ "Местна инициативна група - общини Левски, Летница, Пордим"

ПРСР 2014-2020 г.,
19.1. "Помощ за подготвителни дейности"
07.12.2015-07.06.2016 г. 47 815,45лв.
3.

"Нови възможности за грижа"

Община Летница, партньор на АСП

ОП "Развитие на човешките ресурси" 24.03.2015-29.02.2016 г. 34 589,55 лв.
4.

Обучение и заетост на младите хора

Община Летница чрез Агенцията по заетостта

ОП 'Развитие на човешките ресурси'

23.02.2016-23.08.2016 г.

19.04.2017-30.11.2017

99 502.20лв.

25 072,56лв.

5.

Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на община Летница

МОСВ, ПУДООС, ОП "Околна среда" 22.04.2015-09.2017 г. 473 032,24лв.
6.

Почистване, озеленяване и изграждане на зона за отдих в гр. Летница (площад Синая)

МОСВ, ПУДООС

01.06.-

20.10.2017 г.

9 902,28 лв.
7.

Преустройство на помещение от младежки клуб в помещение за социални услуги в село Горско Сливово

Общински бюджет 2017 г. 45 200,00лв.
8.

Улица от ОТ 173 до ОТ 178 в кв.52 и кв.53, село Крушуна, първи етап

Общински бюджет 2017 г. 49 003,00лв.
9.

Площадка за игра на открито за деца от 3-12 г. в гр. Летница

Общински бюджет 2017 г. 55 825,00лв.
10.

Площадка с фитнес уреди за превенция на противообществени прояви

Общински бюджет 2017 г. 15 000,00лв.
11.

Обществена трапезария за 50 лица

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица

19.07.2016-30.04.2017 г.

01.10.2017-31.12.2019 г.

8 096,00лв.
12.

Звено за услуги в дома, грижа за независим живот

ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

01.11.2015-01.12.2017 г.

409 226,73лв.
13.

Изработване на Общ устройствен план на Община Летница

Министерство на регионалното развитие, Споразумение № РД02-30-95/18.052015 г.

18.05.2015-31.12.2016 г.
31.12.2017 г.

30.03.2018 г.

121 253,00лв.

14.

"Заедно, за бъдещето на Европейския съюз"

Национално сдружение на общините, по грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на българското председателство на съвета на ЕС 2018 г."

01.01.2017-30.06.2018 г.

3 000,00лв.

15. Втори етап настилка от неплътен и плътен асфалтобетон и тротоари "ул. от ОТ173 до ОТ 178 в кв. 52 и кв. 53 село Крушуна - II етап" Общински бюджет януари 2019г.- май 2019г. 59 751,18лв.
16.

"Стъпка към училище"

Община Летница е партньор на кандидата Сдружение "Знание" - Ловеч и ДГ "Ирина Бачо Кирова"

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

02.08.2016-02.08.2018 г.

146 218,00лв.

17.

Основен ремонт на зала "Форум"

Общински бюджет

2018 г.

46 699,00лв.

18.

Основен ремонт на част от втори етаж и покрив на сградата на Поликлиника - гр. Летница

Общински бюджет

2018 г.

57 882,00лв.

19.

Газификация и отопление на канцеларии и зали в Читалище и Младежки център - гр. Летница

Общински бюджет

2018 г.

21 556,00лв.

20.

Звено за услуги в дома - грижи за независим живот

Закон за държавния бюджет 2018 г-, ПМС 332/22.12.2017 г.

2018 г.

184 383,64лв.

21.

"Да бъдем близо до природата - озеленяване и възстановяване на зона за отдих, спорт и забавление в село Горско Сливово"

МОСВ, ПУДООС, Национална кампания "За чиста околна среда - 2018", "Обичам природата и аз участвам"

2018 г. 10 000,00лв.
22.

Изграждане на паметник в село Горско Сливово

ПМС 253/22.11.2018 г.

2019 г. 6 000,00лв.
23. Текущ ремонт на покрив на административна сграда - гр. Летница ПМС 315/19.12.2018 г. 2019 г. 60 180,00 лв.
24. Ремонт на улица в село Крушуна от ОТ 173 до ОТ 178, кв.52 и кв.53-етап 2 ПМС 315/19.12.2018 г. 2019 г. 62 078,00лв.
25. Осигуряване на топъл обяд в Община Летница

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица 

Договор №BG05FMOP001-3.002-0004-С01/19.07.2016г.

19.07.2016г.- 30.09.2016г.

01.10.2016г.- 30.04.2017г.

31.12.2019г.

104 390,00лв.
26. Звено за услуги в дома, грижа за независим живот

ПМС 137/05.07.2017г.

Закон за държавния бюджет, ПМС 332/22.12.2017г.

Закон за държавния бюджет, ПМС 344/21.12.2018г.

01.12.2017г.- 31.12.2018г.

01.01.2017г.- 31.12.2018г.

01.01.2019г.- 31.08.2019г.

184 383,64лв.

59 976,00лв.

27. Договор №ЗЗ-04-06-721#5 за осигуряване на заетост по Проект "Работа" Проект "Работа" 13.06.2018г.- 30.06.2019г. 66 801,57лв.
28. "Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване, и обзавеждане на кухненски блок на домашен социален патронаж в град Летница, община Летница" Министерство на труда и социалната политика Фонд "Социална закрила" 06.2019г.- 09.2019г. 29 955,48лв.
29. Промяна предназначението на кафе аператив в помещение за социални услуги на адрес: град Летница, ул. "България" №19 Общински бюджет 10.07.2019г.- 06.11.2019г. 17 814,41лв.
30. Регионална програма за заетост - 2019 г. Сключен между Община Летница и дирекция "Бюро по труда" град Ловеч договор за заетост №406-0215-19-31002 21.06.2019г.- 31.12.2019г. 23050,61 лв.
31. Преустройство на съществуващи помещения в детска градина в село Горско Сливово Общински бюджет 07.04.2020 г. -08.07.2020г. 47 448,42лв.
32. "Обновяване и модернизация на читалище в град летница, община Летница" Програма за развитие на селските райони 2014г.-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 07.03.2018г.- 06.07.2020г. 402 154,28лв.
33. "WiFi4EU - Насърчаване на интернет свързаността в местните общности"

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

Департамент С - Механизъм за свързване на Европа

AGREEMENT №INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/001706-002209

от 06.2019г. до 06.03.2020г. 15 000EUR
34. Изграждане на пътна настилка ул. от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв.53 село Крушуна Общински бюджет януари 2020г.- април 2020г. 169 002,54лв.
35. "Игрище за минифутбол"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

08.05.2019г.- 02.09.2020г. 106 562,44лв.
36.  Рехабилитация на улици на територията на община Летница Финансирането се осъществява със средства от общинския бюджет 11.05.2020г.- 26.08.2020г. 128 123,35лв.
37. Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Летница Проектът се финансира по Целева програма "Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020г.", съгласно Договор №ФС01-0569/30.04.2020г. сключен между Община Летница и Агенция за социално подпомагане. 01.05.2020г.- 31.12.2020г. 24 215 лв.
38. Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключен между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч Договор № 406-0022-20-11024/30.03.2020г. 01.04.2020г.- 31.12.2020г. 84 220 лв.
39. Регионална програма за заетост - 2020 г. Сключен между Община Летница и дирекция "Бюро по труда" град Ловеч договор за заетост №406-0153-20-31002 30.07.2020г.- 30.11.2020г. 17 233,44 лв.
40. Проект "Обучения и заетост"

Проектът се реализира със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №ОЗ-ХУ-04-06-675#19/11.12.2018г.

- Договор №ОЗ-ХУ-04-06-2660#6/08.02.2019г.

11.12.2018г.- 28.01.2021г.

 

 

 

08.02.2019г.- 28.02.2021г.

323 564,20 лв.
41. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0234-19-11009/29.08.2019г.

- Договор №406-0256-19-11009/14.10.2019г.

29.08.2019г.- 31.08.2021г.

 

14.10.2019г.- 20.10.2021г.

16 713,08 лв. 

29 292,81 лв.

42. Рехабилитация на улици в град Летница - ул. "Стефан Караджа" Постановление №360 от 10.12.2020г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община  2021г. 201 944,52 лв.
43. Текущ ремонт на алеи и входно стълбище - Читалище село Кърпачево Общински бюджет 2021г. 23 164,00 лв.
44. Текущ ремонт на уличната мрежа на община Летница Общински бюджет 2021г. 24 972,96 лв.
45.

Рехабилитация на улици в:

- село Крушуна - ул. "Дечо Николов", ул. "Йордан Хр. Станчев", ул. "Рила";

- село Горско Сливово - ул. "Асен Златаров" и ул. "Юсменови"

Постановление №360 от 10. 12. 2020 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница 2021г. 123 729,77 лв.
46. Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, област Ловеч Постановление №360 от 10. 12. 2020 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница 2021г. 195 080,32 лв.
47. Възстановяване и озеленяване на зона за отдих в град Летница ПУДООС, МОСВ 30.11.2021г. 9 942,56 лв.
48. Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в село Крушуна ПУДООС, МОСВ 30.11.2021г. 9 922,00 лв.
49. Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в село Горско Сливово ПУДООС, МОСВ 30.11.2021г. 9 940,00 лв.
50. Операция "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"

Финансиран от Фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица 2014-2020г.

Договор № BG05FMOP001-5.001-0040-C03

10.12.2021г. 35 188,56 лв.
51. Облагородяване и благоустрояване на дворното пространство на ДГ "Ирина Бачо Кирова" град Летница Общински бюджет 31.12.2021г. 197 578,27 лв.
52. Регионална програма за заетост - 2021 г. Сключен между Община Летница и дирекция "Бюро по труда" град Ловеч договор за заетост №406-0088-21-31002 28.05.2021г.- 30.11.2021г. 45 361,87 лв.
53. ГИС - базирана динамична информационна система за територията на община Летница Общински бюджет 02.2022г. 18 000,00 лв.
54. Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, област Ловеч"  - II етап Общински бюджет Изпълнен 218 985,18лв.
55. Вътрешен ремонт с подмяна на дограма в самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.651.1.8, в административната сграда с идентификатор 43476.315.651.1, област Ловеч, община Летница, град Летница, бул. "България" №19, ПИ 43476.315.651, УПИ I-651, кв. 33 Общински бюджет Изпълнен 81 801,47 лв.
56. Рехабилитация на улици на територията на община Летница Финансирането се осъществява по Договор №BG06RDNP001-7.001-0003-С01/03.09.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма "Развитие на селските райони за периода 2014г. - 2020г. Изпълнен 808 636,08 лв.
57. Проект BG05M9OP001-6.002-0109 "Патронажна грижа + в община Летница" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиране от Европейския социален фонд към Европейския съюз 14.06.2022г. 108 714,73лв.
58. "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Летница"

Операция BG05FMOP001-5.001 "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU

Договор №BG05FMOP001-5.001-0040-C07

09.09.2022г.  66 152,90 лв.
59. Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, обл. Ловеч III етап Общински бюджет 23.11.2022г. 288 937,18 лв.
57. Регионална програма за заетост - 2022 г. Сключен между Община Летница и дирекция "Бюро по труда" град Ловеч договор за заетост №406-0246-22-31002 31.05.2022г.- 30.11.2022г. 113 880,80 лв.
58. Рехабилитация на ул. "Иван Вазов" от ОТ 343 до ОТ 344 гр. Летница Общински бюджет 23.11.2022г. 112 517,00 лв.
59. Рехабилитация на ул. "Сергей Румянцев" град Летница от ОТ 184 през ОТ 163, до ОТ 4 Общински бюджет 23.11.2022г. 112 501,66 лв.
60. Проект BG05M9OP001-6.004-0120 "Патронажна грижа + в община Летница" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиране от Европейския социален фонд към Европейския съюз 15.06.2022г. до 15.12.2022г. 58 725,62 лв.
61. Проект "Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на община Летница"

Фонд "Социална закрила" и Община Летница

Целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд"

Договор за съвместна дейност №РД04-71 от 12. 01. 2023г.

 10.01.2023г. до 10.06.2023г. 36 000,00 лв.
62. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - етапно строителство" - 13 етапа

Споразумение №РД-02-30-150/27.10.2022 г. с Министерство на регионалнота развитие и благоустройството (МРРБ)

2023 г. 1416346,62лв.
63. "Рехабилитация на улици в община Летница", подобект: "Рехабилитация на ул. "Тодор Дичев" в с. Горско Сливово и ул. "Сакар", ул. "Осъм", ул. Стара планина", ул. Марийка Мончева", ул. "Опълченска", ул. Димитричка Чолакова", ул. "Люлин", ул. "Средна гора", ул. "Странджа", ул. "Водопада" с прилежащи паркоместа в с. Крушуна" Споразумение №РД-02-30-280/22.12.2022 г. с Министерство на регионалнота развитие и благоустройството (МРРБ) януари 2022 г. - ноември 2023 г. 425 656,71 лв.
64. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0357-21-11009/21.10.2021г.

26. 10. 2023г. 19 705,54 лв.
65. Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, обл. Ловеч IV етап Общински бюджет 15.11.2023г. 575 126,57 лв.
66. Национална програма "Помощ за пенсиониране"

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0066-22-11006/13.05.2022г.

16.05.2024г. 22 514,00 лв.
67. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0065-22-11009/13.05.2022г.

16.05.2024г. 20 996,00 лв.