Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" през 2020г.

Във връзка с реализацията на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, от 20 февруари 2020г., Община Летница обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

- Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ

- Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Република България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България“ са лица, които:

 • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа
 • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Лицата, които се нуждаят от предоставянето на грижи в домашна среда, за да бъдат включени в Програмата трябва да отговарят и на следните условия:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5 кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерски съвет
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и8или идеални части от тях
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД
 • не са включени в механизма лична помощ
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

На всеки кандидат ще се извършва индивидуална оценка на потребностите от персонални грижи в домашна среда, като за един потребител продължителността на предоставяните персонални грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

Като домашни помощници в програмата могат да се включат само безработни лица, които са регистрирани в дирекция 'Бюро по труда' гр. Летница.

Националната програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ е със срок на действие до 31.12.2020г.

От 20.02.2020г. лицата, желаещи да получават грижа в домашна среда по Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ могат да подават Заявление – декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител в сградата на Община Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая 213 всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

За допълнителна информация и въпроси: тел. 06941/21-63

Образец на Заявление-декларация може да изтеглите от тук: Prilozenie____2.odt (18.46 KB)

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 'ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА'

Във връзка с реализацията на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, от 20 февруари 2020 г., Община Летница обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

 1. Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ

 2. Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Р България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

 • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата
 • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа
 • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Лицата, които се нуждаят от предоставянето на грижи в домашна среда, за да бъдат включени в Програмата трябва да отговарят и на следните условия:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5 кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерски съвет
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и8или идеални части от тях
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД
 • не са включени в механизма лична помощ
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

На всеки кандидат ще се извършва индивидуална оценка на потребностите от персонални грижи в домашна среда, като за един потребител продължителността на предоставяните персонални грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

Националната програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ е със срок на действие до 31.12.2020 г.

От 20.02.2020 г. лицата, желаещи да получават грижа в домашна среда по Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ могат да подават Заявление – декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител в сградата на Община Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая 213 всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

За допълнителна информация и въпроси: тел. 06941/21-63

Образец на Заявление-декларация може да изтеглите от тук: