Изработване на задание за Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Летница, попадащи в района на СЗДП ТП - ДГС Ловеч

Заданието да се изработи съгласно всички изисквания