Консултанска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на дейностите от проектите до окон

Консултанска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на дейностите от проектите до окончателното им изпълнение и изплащане на стойността им' по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Обектът на поръчката е изпълнение на проекти по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Проектите са както следва: 1. Проект №11/322/00049 – «Реконструкция на улична мрежа – ул. «Филип Тотю» от км.0+000 до км.0+598.00; ул. «Филип Тотю» – ул. «Цар Освободител» от км.0+000 до км.0+196,20; ул. «Сергей Румянцев» от км.0+000 до км.0+330,00; ул. «Цар Освободител» от км.0+000 до км.0+665,60 в гр.Летница» 2. Проект №11/322/00050 – «Реконструкция на улична мрежа – ул. «Цар Освободител» - ул. «Филип Тотю» от км.0+000 до км.0+253,80; ул. «Ал.Стамболийски» от км.0+000 до км.1+037,80; бул. «България» от км.0+000 до км.0+627,30 в гр.Летница» 3. Проект №11/322/00059 – «Реконструкция на улична мрежа–гр.Летница, ул. «Бачо Киро» от км.0+000 до км.0+918,00». В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени консултански услуги, свързани с управление на дейностите по проектите в съответствие с изискванията на възложителя и с обхват на работите, както следва: - цялостно управление на дейностите по проектите до окончателното им изпълнение; - изпълнение на всички дейности, свързани с ефективното, точно и качествено управление на проектите; - управление и изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и изпълнението на проектите ; – прозрачно управление и изпълнение на проектите, включително мониторинг и докладване, верификации и разплащания и осчетоводяване на разходите, администриране и докладване за нередности; - управление на проектите и подготовка на документите във връзка с докладване на изпълнението на проектите; - планиране на дейностите, тяхната продължителност, бюджет и ресурси; - ефективно разпределение на ресурсите и управление на разходите; - своевременна информация за степента на изпълнение и разходите по всички проекти; - идентифициране и анализ на рисковете; - подготовка и окомплектоване на документи (фактури, актуализирани графици и бюджети и др.) и заявки за междинни и окончателно плащане на отпуснатата безвъзмездна помощ към Разплащателната агенция /РА/; -подготовка и представяне в отговор на въпроси и питания от РА, по време на изпълнение на проектите; -окомплектова заявката с необходимите документи за окончателно плащане от ДФЗ-РА, в съответствие с Наредба №24 от 29.07.2008 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ДВ, бр.11 от 09.02.2010 г.); -оказване на съдействие на общинската администрация при реализацията на проектите до тяхното успешно завършване; - отчитане на дейностите от извършване на цялата инвестиция по проектите до получаване на окончателното плащане на стойността им по финансовата помощ от Разплащателната агенция. Изпълнението на проектите с №11/322/00049, №11/322/00050 и №11/322/00059 ще се извършва едновременно до тяхното окончателно изпълнение и извършване на цялата инвестиция. Прогнозните стойности определени без ДДС в лева са както следва за: -ПРОЕКТ №11/322/00049 - 28 708,00 лева без ДДС; -ПРОЕКТ №11/322/00050 – 28 596,00 лева без ДДС; -ПРОЕКТ №11/322/00059 - 13 756,00 лева без ДДС. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочените прогнозни стойности. Крайна дата на изпълнението: 21.10.2011 година.