Започва изпълнението на проект: „Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново, професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж в гр. Летница, община Летница“.

        

На 30.05.2019 г., Кметът на Община Летница – д-р Красимир Джонев, подписа Договор №РД04-38/30.05.2019 г. с Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила“, за реализиране на проект: „Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново, професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж в гр. Летница, община Летница“.

Общата стойност на проекта е в размер на 29 955,48 лв. с включен ДДС, от които 26 959,93 лв.  финансова помощ от Фонд „Социална закрила“ и 2 995,55 лв. собствени финансови средства.

Проектът е насочен към създаване на възможност за утвърждаване и развитие на една работеща практика за подкрепа на голям брой възрастни хора, лица с увреждания, лица в риск от социално изключване от общината.

Доставката и монтирането на новото професионално оборудване и обзавеждане на кухненския блок  ще подобри условията на работа в кухнята на Домашен социален патронаж в гр. Летница, качеството на предоставяната храна, удовлетвореността на потребителите и ще допринесе за превръщане на домашния социален патронаж в модерна и адекватна на потребностите на общността услуга.

 

Срокът за изпълнение на проекта е четири месеца.